Какво е ПУП – Подробен Устройствен План

Подробният устройствен план (ПУП) е ключов инструмент в градоустройственото планиране, който осигурява структурирано и координирано развитие на населените места. Той е основен документ за регулация на използването на земята, застрояването и инфраструктурата, като същевременно защитава интересите на обществото и околната среда.

Основни характеристики и цели на ПУП

Определяне на предназначението на терените

Определянето на предназначението на терените е ключов аспект от разработването на Подробния устройствен план (ПУП). Този процес включва разпределянето на различните зони и функции в рамките на територията на плана, за да се осигури рационално и балансирано развитие на населеното място. Ето основните стъпки и аспекти при определянето на предназначението на терените:

1. Анализ на съществуващите условия

 • Географски и природни условия: Анализ на релефа, почвените условия, наличието на водни ресурси и други природни фактори, които могат да повлияят на застрояването.
 • Съществуваща инфраструктура: Оценка на наличната транспортна и техническа инфраструктура, включително пътища, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация.
 • Население и социална структура: Анализ на демографските данни, социалните и икономическите характеристики на населението.

2. Определяне на функционалните зони

 • Жилищни зони: Определяне на терени за изграждане на жилищни сгради, като се вземат предвид нуждите на населението от различни типове жилища (еднофамилни къщи, многофамилни сгради и т.н.).
 • Търговски и административни зони: Зониране на терени за магазини, офиси, банки и административни сгради, което осигурява достъп до услуги и създава работни места.
 • Промишлени и складови зони: Определяне на терени за промишлени предприятия, производствени бази и складове, като се осигурява достатъчно разстояние от жилищните зони за минимизиране на шумовото и замърсяващото въздействие.
 • Обществени зони: Разпределение на терени за обществени сгради и съоръжения като училища, болници, спортни комплекси и културни институции.
 • Зелени площи и рекреационни зони: Определяне на площи за паркове, градини, детски площадки и други зелени зони, които предоставят места за отдих и подобряват качеството на живот.

3. Съобразяване със законодателството и нормативните изисквания

 • Строителни норми и регулации: Спазване на националните и местните строителни норми, регулации и стандарти при определянето на предназначението на терените.
Какво представлява Подробният устройствен план (ПУП)?

Режими на застрояване

Режимите на застрояване, определени в Подробния устройствен план (ПУП), регламентират параметрите и условията за изграждане на сгради и съоръжения в дадена територия. Те осигуряват хармонично развитие и оптимално използване на земята, като се съобразяват с градоустройствените, архитектурните и екологичните изисквания. Ето основните аспекти и параметри на режимите на застрояване според ПУП:

Основни параметри на застрояване

1. Плътност на застрояване (ПЗ)

 • Определение: Плътността на застрояване представлява съотношението между застроената площ на парцела и общата площ на парцела.
 • Цел: Контролира интензивността на застрояването и осигурява достатъчно пространство за зелени площи, паркинги и инфраструктура.

2. Коефициент на интензивност на застрояване (КИНТ)

 • Определение: КИНТ представлява съотношението между общата разгъната застроена площ (РЗП) на всички етажи на сградата и площта на парцела.
 • Цел: Регулира височината и общия обем на застрояването, като осигурява хармонично развитие на сградите в дадената територия.

3. Височина на застрояване (H)

 • Определение: Височината на застрояване представлява максималната допустима височина на сградите в дадена зона.
 • Цел: Определя максималната височина на сградите с цел осигуряване на естетически вид, пропорции и осветеност на територията.

4. Минимални отстояния от граници на парцела (M)

 • Определение: Минималните отстояния представляват задължителните разстояния между сградата и границите на парцела.
 • Цел: Осигурява достатъчно пространство за достъп, осветеност и вентилация, както и предотвратяване на конфликтни ситуации със съседни имоти.

5. Зона за озеленяване (ZO)

 • Определение: Зоната за озеленяване представлява минималната площ от парцела, която трябва да бъде озеленена.
 • Цел: Осигурява зелени площи за рекреация, подобрява микроклимата и естетическия вид на територията.

Комуникационно-транспортна инфраструктура

Комуникационно-транспортната инфраструктура е важна част от Подробния устройствен план (ПУП), която осигурява свързаност и достъпност на територията. Тя включва планирането на пътища, улици, тротоари, паркинги, велосипедни алеи и обществения транспорт. Ето основните аспекти на комуникационно-транспортната инфраструктура според ПУП:

Основни аспекти на комуникационно-транспортната инфраструктура:

1. Пътна мрежа

Главни пътища
 • Функция: Осигуряват основните транспортни връзки в и между населените места.
 • Параметри: Широчина на платната, брой платна, пътни знаци и маркировки, осветление и др.
Второстепенни и местни пътища
 • Функция: Осигуряват достъп до жилищни, търговски, промишлени и обществени зони.
 • Параметри: Широчина на платната, брой платна, състояние на настилката, наличие на тротоари.

2. Улична мрежа

Основни улици
 • Функция: Свързват различни райони в населеното място и осигуряват достъп до главните пътища.
 • Параметри: Широчина на платната, наличие на велоалеи, озеленяване, пътни знаци и маркировки.
Вътрешноквартални улици
 • Функция: Осигуряват достъп до жилищни сгради и други обекти в кварталите.
 • Параметри: Наличието на тротоари, озеленяване, осветление, ограничение на скоростта.

3. Тротоари и пешеходни зони

 • Функция: Осигуряват безопасно и удобно придвижване на пешеходците.
 • Параметри: Широчина на тротоарите, качество на настилката, наличие на рампи за хора с увреждания, осветление.

4. Паркинги и гаражи

 • Функция: Осигуряват места за паркиране на автомобилите, както на жителите, така и на посетителите.
 • Параметри: Капацитет, разположение, сигурност, наличие на зарядни станции за електромобили.

5. Велосипедни алеи

 • Функция: Осигуряват безопасно и удобно придвижване на велосипедистите.
 • Параметри: Широчина на алеите, маркировка, осветление, свързаност с основните пътни артерии и паркове.

6. Обществен транспорт

 • Функция: Осигурява масов транспорт за жителите и посетителите на населеното място.
 • Елементи: Автобусни линии, трамвайни линии, метролинии, спирки и станции, график и честота на обслужване.

7. Транспортни възли и терминали

 • Функция: Осигуряват възможност за прекачване между различни видове транспорт.
 • Елементи: Автобусни и жп гари, метростанции, летища, пристанища.
Какви са основните цели на ПУП?

Обществени пространства и зелени площи

Обществените пространства и зелените площи са ключови елементи в устройственото планиране, които допринасят за качеството на живота в населените места. Те предоставят места за отдих, социализация и спорт, като същевременно подобряват екологичната среда. Ето какво включва планирането на обществени пространства и зелени площи според ПУП:

Основни аспекти на обществените пространства и зелени площи:

1. Паркове и градини

 • Функция: Осигуряват зелени зони за отдих, рекреация и социални дейности.
 • Параметри: Разположение, площ, растителност, инфраструктура (алеи, пейки, осветление).

2. Детски площадки

 • Функция: Осигуряват безопасни и удобни места за игра и спорт на децата.
 • Параметри: Безопасни настилки, разнообразие на игрови съоръжения, ограждения, осветление.

3. Спортни съоръжения и площадки

 • Функция: Осигуряват места за спорт и физически активности за всички възрастови групи.
 • Параметри: Тип и размер на съоръженията (футболни игрища, баскетболни площадки, тенис кортове), настилки, осветление.

4. Пешеходни зони и алеи

 • Функция: Осигуряват безопасни и приятни условия за пешеходците.
 • Параметри: Широчина, настилка, озеленяване, осветление, пейки.

5. Площади и обществени площади

 • Функция: Централни места за обществени събития, социални срещи и културни активности.
 • Параметри: Площ, настилка, съоръжения за сядане, озеленяване, сцени и пространства за мероприятия.

6. Зелени коридори и екологични връзки

 • Функция: Свързват различни зелени площи и природни територии, създавайки екологични и рекреационни маршрути.
 • Параметри: Широчина, растителност, пътеки, осветление.

Техническа инфраструктура

Включва мрежите и съоръженията за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, газификация, отопление, телекомуникации и други инфраструктурни системи.

Процес на изготвяне и утвърждаване на Подробния устройствен план (ПУП)

Процесът на изготвяне и утвърждаване на Подробния устройствен план (ПУП) е ключов за регулацията на застрояването и развитието на територията. Той включва няколко етапа, всеки от които е важен за осигуряване на качество, съответствие със законодателството и участие на заинтересованите страни. Ето основните стъпки в този процес:

1. Иницииране на ПУП

1.1 Инициатива

 • Инициатори: Общински власти, инвеститори, собственици на имоти или други заинтересовани страни могат да инициират изготвянето на ПУП.
 • Заявление: Подаване на заявление за изготвяне на ПУП до съответната община.

2. Подготовка и проучване

2.1 Анализ на съществуващата ситуация

 • Геодезически измервания: Провеждане на геодезически проучвания за точно определяне на границите на територията.
 • Геоложки проучвания: Оценка на почвените и геоложките условия на територията.
 • Анализ на инфраструктурата: Оценка на съществуващата техническа и транспортна инфраструктура.

2.2 Събиране на данни

 • Информация от институции: Събиране на данни от различни институции, включително кадастрална информация, екологични данни и др.
 • Обществени консултации: Първоначални консултации с местната общност и заинтересованите страни.

3. Изготвяне на проекта на ПУП

3.1 Проектиране

 • Архитектурно и инженерно проектиране: Изготвяне на подробни архитектурни и инженерни проекти, включващи разположението на сгради, инфраструктура, зелени площи и обществени пространства.
 • Специализирани проекти: Включване на специализирани проекти за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, газификация и други технически системи.

3.2 Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 • Проучване и оценка: Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, ако това се изисква от законодателството.
 • Обществено обсъждане: Провеждане на обществено обсъждане на доклада за ОВОС.
Кой може да инициира изготвянето на ПУП?

4. Обществено обсъждане и корекции

4.1 Публикуване и достъпност

 • Обявяване на проекта: Публикуване на проекта на ПУП в общината и осигуряване на достъп до него за обществеността.
 • Събиране на мнения: Събиране на мнения и предложения от граждани, организации и други заинтересовани страни.

4.2 Корекции и актуализация

 • Анализ на коментари: Анализ на получените коментари и предложения.
 • Внасяне на корекции: Актуализация на проекта на ПУП въз основа на получените мнения и забележки.

5. Одобрение и утвърждаване

5.1 Представяне пред компетентните органи

 • Представяне на проекта: Предоставяне на окончателния проект на ПУП на съответните компетентни органи за одобрение.
 • Заседание на експертен съвет: Провеждане на заседание на експертен съвет по устройство на територията за разглеждане и обсъждане на проекта.

5.2 Одобрение

 • Приемане на решение: Приемане на решение за одобрение на проекта на ПУП от съответните органи на местното самоуправление (общински съвет).
 • Издаване на заповед: Издаване на заповед за утвърждаване на ПУП от кмета на общината.

6. Въвеждане в сила и прилагане

6.1 Публикация

 • Обнародване: Публикуване на одобрения ПУП в Държавен вестник или друг официален източник.
 • Въвеждане в сила: ПУП влиза в сила след публикуването му и става задължителен за изпълнение.

6.2 Прилагане и контрол

 • Издаване на разрешителни: Издаване на строителни разрешителни и други документи въз основа на утвърдения ПУП.
 • Контрол на изпълнението: Контрол на изпълнението на строителните дейности съобразно ПУП от компетентните органи и служби.

Процесът на изготвяне и утвърждаване на ПУП е комплексен и изисква внимателно планиране, сътрудничество между различни специалисти и участие на обществеността. Той осигурява устойчиво и организирано развитие на територията, като гарантира, че всички строителни дейности се извършват съобразно законодателството и обществените интереси.

Често задавани въпроси

Какво представлява Подробният устройствен план (ПУП)?

ПУП е документ, който детайлно регламентира използването на земята в определена територия. Той определя предназначението на парцелите, режимите на застрояване, разположението на пътища, зелени площи, обществени пространства и техническа инфраструктура.

Кой може да инициира изготвянето на ПУП?

Изготвянето на ПУП може да бъде инициирано от общинските власти, инвеститори, собственици на имоти или други заинтересовани страни, които имат интерес от развитието на определена територия.

Какви са основните цели на ПУП?

Основните цели на ПУП включват:
Определяне на предназначението на терените.
Регулиране на плътността и интензивността на застрояване.
Осигуряване на ефективна комуникационно-транспортна инфраструктура.
Планиране на обществени пространства и зелени площи.
Осигуряване на устойчива и екологично съобразна градска среда.

Какво е значението на ПУП за инвеститорите?

ПУП предоставя ясни и предвидими правила за инвеститорите, като осигурява инвестиционна сигурност и правна регламентация на строителните дейности. Това улеснява планирането и реализацията на строителни проекти и намалява риска от правни и регулаторни пречки.

Как ПУП допринася за устойчивото развитие?

ПУП включва мерки за опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите и минимизиране на негативното въздействие върху природата. Това насърчава устойчивото развитие и създава здравословна и устойчива градска среда.

Напиши отзив за Какво е ПУП – Подробен Устройствен План

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.