Какво е УПИ ( Урегулиран Поземлен Имот )?

УПИ (Урегулиран поземлен имот) е термин в българското градоустройство и кадастрална система, който обозначава поземлен имот, чийто статут е регулиран в съответствие с устройствените планове на населеното място. Това означава, че за този имот са определени конкретни параметри и изисквания за застрояване и ползване. УПИ е основна единица в урбанистичното планиране и има ключово значение при процесите на строителство и развитие на недвижими имоти.

Разлика между урегулиран поземлен имот и поземлен имот

Тя е свързана със статута на имота спрямо градското планиране и регулациите за застрояване в дадената област. Ето какво означават тези термини и каква е тяхната разлика:

Урегулиран поземлен имот:

Урегулираният поземлен имот е този, който е вписан в кадастъра и е обект на градско планиране и регулация. Това означава, че имотът е включен във валидния градски план за регулация на застрояването в съответната област и е предназначен за застрояване в съответствие с тези планове. Урегулираният поземлен имот обикновено има разрешение за строеж и е подходящ за изграждане на сгради.

Поземлен имот:

Поземлен имот е земен участък, който не е урегулиран и не е обект на градско планиране и регулация. Това може да бъде неподходяща за застрояване земя, която все още не е включена в градските планове за развитие или която е обект на специфични ограничения за строеж.

Следователно, разликата между урегулирания поземлен имот и поземления имот е, че урегулираният имот е предназначен и подготвен за застрояване съгласно градските планове и има необходимите разрешителни, докато поземлището не е обект на подобни планове и може да има ограничения за строеж или други забрани.

Характеристики на УПИ

 • Регулиран статут:

УПИ е част от градоустройствен план, което означава, че има определени граници, размери и предназначение, които са установени в подробния устройствен план (ПУП) на съответното населено място.

 • Определено предназначение:

В устройствените планове е посочено предназначението на УПИ, което може да бъде за жилищно строителство, обществено-обслужващи функции, индустриални дейности, зелени площи и т.н.

 • Параметри на застрояване:

За всеки УПИ са определени конкретни параметри на застрояване, като например допустима височина на сградите, плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване (КИНТ), минимална озеленена площ и други.

Как да купя или продам УПИ?

Процедура за урегулиране на поземлен имот

 • Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП):

За да се превърне един поземлен имот в УПИ, трябва да се изготви и одобри подробен устройствен план. ПУП определя границите, предназначението и параметрите на застрояване за имота.

 • Одобрение от компетентните органи:

ПУП се подготвя от специалисти по градоустройство и се представя за одобрение от съответната общинска администрация или друг компетентен орган.

 • Регистрация в кадастъра:

След одобрение на ПУП, урегулираният поземлен имот се регистрира в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Значение на УПИ

 • Правна сигурност: УПИ има регулиран статут, който осигурява правна сигурност за собствениците и инвеститорите, като гарантира, че имотът може да бъде използван и застроен съгласно определените параметри.
 • Планиране и развитие: УПИ е ключов елемент в планирането и развитието на урбанизираните територии. Той осигурява базата за устойчиво и контролирано градско развитие.
 • Инвестиции и финансиране: Урегулираните поземлени имоти са предпочитани от инвеститори и финансови институции, тъй като предлагат по-голяма сигурност и яснота относно възможностите за застрояване и ползване на имота.

Документи, свързани с УПИ

 • Нотариален акт: Документ, удостоверяващ собствеността върху урегулирания поземлен имот.
 • Кадастрална карта и скица: Официални документи от кадастралната служба, които показват границите и разположението на УПИ.
 • ПУП (Подробен устройствен план): Документ, който определя устройствените параметри и предназначението на УПИ.
 • Виза за проектиране: Разрешение за започване на проектантски дейности, базирани на ПУП и други нормативни изисквания.

УПИ е основен и ключов компонент в урбанистичното и градоустройственото планиране, който осигурява регулиран и законен начин за използване и застрояване на поземлени имоти в рамките на населените места.

Термини свързани с УПИ

Термините, свързани с УПИ (уличен парцел за застрояване), са част от контекста на недвижимата собственост и градското планиране. Те се използват за описване на различни аспекти и характеристики на земните парцели, които са предназначени за застрояване. Ето някои от тези термини:

 • Площ на УПИ: Общата площ на конкретния уличен парцел за застрояване, която се измерва в квадратни метри или квадратни футове.
 • Форма на УПИ: Геометричната форма или контур на уличния парцел, която може да бъде правоъгълна, правилна или неправилна.
 • Размери на УПИ: Дължина, широчина и други размери на уличния парцел, които могат да влияят на потенциалните възможности за застрояване.
 • Граници на УПИ: Границите или контурите на уличния парцел, които се определят от съседни парцели, улици или други обекти.
 • Идентификационен номер на УПИ: Уникален идентификационен номер, който се присвоява на всеки уличен парцел за застрояване и се използва за административни цели и идентификация в регистрите на недвижимата собственост.
 • Използваемост на УПИ: Предназначението или назначението на уличния парцел за конкретни видове застрояване, като например жилищно, комерсиално, индустриално или смесено ползване.
 • Коефициент на застрояване (КЗ): Мярка за плътността на застрояване на уличния парцел, която показва колко от общата площ на парцела може да бъде застроена със сгради.
 • Строителен план: Документ, който определя предназначението и условията за застрояване на уличния парцел, включително правилата за строителство, плътността на застрояване и други.

Тези термини са често използвани в процеса на планиране, развитие и управление на недвижимите имоти.

Каква е разликата между УПИ и друг вид земен парцел?

Кинт на УПИ

Кинт на УПИ се отнася до коефициент на застрояване (КЗ) на уличния парцел за застрояване. Това е мярка, която показва колко от общата площ на парцела може да бъде застроена със сгради.

Кинтът на УПИ се определя от местните строителни нормативи, устройствени планове и регулации за конкретната зона или област, където се намира улицата. Обикновено се изразява като дроб, като числото представлява площта на застрояване, а знаменателят – общата площ на уличния парцел.

Например, ако кинтът на УПИ е 2.0, това означава, че общата застроена площ на сградите върху този парцел може да бъде два пъти по-голяма от общата площ на самия УПИ. Така, ако площта на УПИ е 500 квадратни метра, максималната застроена площ на сградите върху него може да бъде 1000 квадратни метра.

Кинтът на УПИ е важен фактор за определяне на плътността на застрояване и общия обем на строежа в дадена зона или район.

Зона на УПИ

Зона на УПИ се отнася до зоната, в която се намира уличният парцел за застрояване (УПИ) и която е определена от местните строителни нормативи, устройствени планове и регулации. Тези зони обикновено се определят в градските планове за регулация на застрояването и градското планиране и могат да включват различни категории, като жилищни, комерсиални, индустриални, рекреационни, зелени зони и други.

Зоната на УПИ е важен фактор при определянето на правилата и ограниченията за застрояването на парцела. Например, в различните зони могат да бъдат наложени различни кинтове на застрояване (КЗ), височинни ограничения, изисквания за функционално предназначение на сградите и други регулации.

Информацията за зоната на УПИ е от съществено значение за собствениците на имоти, строителни фирми и архитекти, които планират застрояване на парцела, тъй като тя определя възможностите и ограниченията за строителство и развитие на имота.

Често задавани въпроси

Как да намеря информация за УПИ?

Информация за УПИ може да се намери в местната администрация или в кадастралните регистри. Там ще можете да видите собственика, размера, местоположението и други характеристики на УПИ.

Каква е разликата между УПИ и друг вид земен парцел?

УПИ е земен участък, който е определен за застрояване и има всички необходими разрешителни за строеж. Други видове земни парцели може да имат различни назначения или ограничения за строеж.

Какви са правилата за строеж върху УПИ?

Правилата за строеж върху УПИ се определят от местните строителни нормативи, устройствени планове и регулации. Те могат да включват кинтове на застрояване, височинни ограничения, изисквания за функционалното предназначение на сградите и други.

Как да купя или продам УПИ?

За покупка или продажба на УПИ е необходимо да се проведе сделка със собственика на имота. Това обикновено включва подписване на договор за покупко-продажба и прехвърляне на собствеността в кадастралните регистри.

Какви са инвестиционните възможности с УПИ?

Инвестиционните възможности с УПИ варират в зависимост от неговото местоположение, размер и потенциал за развитие. Те могат да включват строителство на жилищни сгради, комерсиални сгради, индустриални обекти, рекреационни комплекси и други.

Напиши отзив за Какво е УПИ ( Урегулиран Поземлен Имот )?

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.