Категории на строителството

Добре е всеки инвеститор да знае категорията на строежа, в която влага парите си, тъй като с всяка категория са свързани определени правила и документация. Според Закона за устройството на територията (ЗУТ) в зависимост от своите характеристики, значимост, сложност и рискове при експлоатация, строежите са разпределени в шест категории, като в първа категория са строежите с най-висока степен значимост, а към строежи шеста категория спадат строежите, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Строежите от четвърта или пета категория се въвеждат в експлоатация от органите на общинската администрация, като след фактическото завършване на строежа възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането му в експлоатация. За строежите от шеста категория няма изискване за издаване на разрешение за ползване или удостоверение за ползване, издадено от ДНСК или общината.

Какви са категориите в строителството според активното законодателство на Република България?

1. Първа категория

 • автомагистрали и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях;
 • преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности;
 • строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии;
 • строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;
 • хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири с обем над 50 млн. куб.м или с височина на язовирната стена над 80 м;
 • строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес;
 • съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг;
 • електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата;
 • производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръжения към тях;
 • металургични и химически предприятия, мини, рудници, кариери, в т.ч. и ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им;
 • други строежи с национално значение, определени с акт на Министерския съвет;
 • недвижими паметници на културата с категория “световно значение” и “национално значение;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
Според активното законодателство на Република България - категории на строителство

2. Втора категория

 • пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях;
 • разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности;
 • хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири с обем от 30 до 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена от 50 до 80 м;
 • съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;
 • сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях;
 • електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата;
 • недвижими паметници на културата с категория “местно значение”;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

3. Трета категория

 • общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях;
 • елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;
 • жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;
 • електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата;
 • паркове и градини с площ над 1 хектар;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория;
 • електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво;

4. Четвърта категория

 • частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;
 • жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
 • паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
 • вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;
 • електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;
Какви са категориите в строителството

5. Пета категория

 • жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
 • строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
 • електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;

6. Шеста категория

 • стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване
 • монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност
 • оранжерии с площ до 200 кв. м
 • басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти
 • подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти
 • огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен
 • пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м
 • остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа

Напиши отзив за Категории на строителството

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.