Надзорен контрол в строителството – ДНСК

В България органът, който се грижи за спазването на закона за устройство на територията (ЗУТ) се казва – ДНСК ( Дирекция за национален строителен контрол). Всички нормативни актове по време на строителството на сгради от първа, втора и трета категория са под мониторинга на ДНСК. Влагането на качествени изделия с оглед осигуряване на сигурност и безопасност при строителството, както и проследяване на проблемни строежи и тяхното документиране при аварии.

Когато сте решили да строите, независимо дали малка семейна къща или жилищен блок, това според закона на държавата бива да бъде проследено от инженер-специалист, който е правоспособен да дава съвети и упражнява контрол във всички етапи на строителството.

Това е добре за вас и сградата, която планирате да бъде изградена, защото независим от строежа човек ще одобрява или не качеството на влаганите материали и техниките, които се използват по време на изграждането на обекта.

Такива специалисти са регистрирани в ДНСК и се заплащат държавни такси за изпратените от тях специалисти. Много негативни последици биха били спестени във времето с точните и правилни насоки още преди да са възникнали.

Строителен контрол – какво трябва да знаете

Това е професионален процес, който се извършва от техническо правоспособно лице по строителен контрол. Всеки строеж, с изключение на най-маловажните е обект на контрол от ДНСК. Единствено строителството на сгради, които не се предвиждат за живеене могат да бъдат допуснати в експлоатация без одобрението на такъв специалист. Процесът на контрол се изразява в реализирането на изпълнението на архитектурния план и цялата документация и одобрени планове за съответния строеж.

Какви са задълженията на един инженер специалист по строителен контрол;

 • Проверява доставката на строителните материали 
 • Проследява етапите по време на строеж от полагането на основите до последния довършителен детайл
 • Одобрява дали всички инсталационни линии ( електричество, водоснабдяване, канализация, отопление, охлаждане) са правилно проектирани и изпълнени
 • Следи за спазването на сроковете при влагането на материали, за да не се получават разминавания в технологичния процес, при които да се получи влошаване на качеството
 • Синхронизира работния процес между проектанти и изпълнители и за спазването на техните задължения по договор

Когато един строеж се управлява от независим и съвестен в работата си човек от началото до края, сградата може да се получи по направения предварителен план и да бъдат спазени всички законови разпоредби. 

Какви са изискванията за издаване на разрешителни от ДНСК за строителство?

Ще строим. Нужен ли ни е строителен контрол ?

Сигурно смятате такъв разход за ненужен и че по-скоро държавата и ДНСК са направили така, че да утежнят строителния процес. Важността на това обаче как е изградена една сграда не е за подценяване и много положителни неща могат да се видят в това, един строеж да бъде под контрол на специалист

 • Постига се желаното качество, функционалност и дори естетичен вид на една сграда
 • Синхронизират се строителните дейности и финалното изпълнение на строежа с изискванията на съответната община и нейният устройствен план
 • Извършва се контрол на разходите, при който може да спестите значителна сума при завършването на строежа от поръчка на материали, правилното им влагане и минимизирането на грешки в строителството.
 • Откриването на грешки в строителните дейности биха били скрити от изпълнителя, но не и от отговорника по строителен надзор. По този начин вашият строеж е защитен от лоши влияния и злоупотреби, като ви гарантира спокойствие при експлоатацията му и безопасност.

ДНСК се грижи да разполага с независими и отговорни в работата си инженери, които са специалисти в областта си и не би следвало да бъдат повлияни от финансови интереси при препоръката на фирми проектанти и изпълнители. Напротив биха ви били полезни при избора на правилните фирми, които да извършат строежа на вашата сграда.

Кой може да извършва строителен надзор

Може ли строителен надзор да бъде извършван от изпълнителя на строежа ? На теория може, но трябва да отговаря на всички предписания и изисквания за извършване на оценка на строителните дейности и назначаване на консултанти, които да извършват тази дейност. 

На практика обаче ръководителят на строежа, не трябва да има въздействие върху надзорните процеси. Това би възпрепятствало обективната оценка на качеството на строителния процес и би бил или недостатъчно критичен към работния процес или прекалено взискателен към него. При евентуални разходи при отстраняване на възникнали проблеми по време на строителните дейности, един независим експерт би бил обективен, но не така стоят нещата ако надзора се извършва от изпълнителя.

Как да изберем специалист строителен надзор

Като всяка друга професионална сфера и тук най-важния елемент е опитът, с който разполага инженера по строителен надзор. Контрол от ДНСК не означава, че задължително ще ви изпратят опитен специалист. Поинтересувайте се какви сгради е ръководил човекът, как са завършени и съществуват ли проблеми след завършването им. Колкото по-големи обекти е поемал, толкова повече опит в различни ситуации ще притежава. 

Добре е да се изискат препоръки от бивши изпълнители, които са работили с надзорника. Така пряко свързан с професионалните компетенции на специалиста човек, ще ви даде правилна преценка дали може да доверите спокойно строежа си в ръцете на конкретен инженер по надзорен контрол. Ако успеете  да посетите готови сгради, които са били под ръководството на този човек, би бил най-удачният вариант. Така ще се запознаете пряко с визията и идеите, които притежава вашият кандидат надзорен специалист.

Какво е ДНСК и каква е неговата роля?

Каква е основната цел при работата на надзорния специалист

Основната роля при работата на надзорния специалист е да избере най-добрите цени при доставянето на материалите за строежа, тяхното правилно влагане от изпълнителите, както и да следи за правилното количество и вид на материалите, за да се избегнат ненужни разходи.

От голямо значение е надзорника да е съвестен и отговорен човек, който да е абсолютно независим от всички фирми изпълнители на строежа, да няма финансови взаимоотношения с тях, за да може да бъде пределно обективен и да работи във ваша полза. В противен случай при възникнали казуси той би защитил интереса на изпълнителя, вместо вашия.

Надзорен контрол на строеж се извършва според предварително споразумение между възложителя и надзорника, но не по-малко от два пъти седмично. Всичко разбира се зависи и от темповете на строежа, като във всеки важен етап от строителството е необходимо специалистът да посещава по-често обекта.

Един съвестен инженер ще посети толкова пъти строежа на сградата, колкото е необходимо за да се увери в качественото изпълнение на строителството. Минималният брой посещения е заложен в договора между вас и надзорника, но максимален няма и това е изцяло преценка на опитния специалист.

Често задавани въпроси

Какво е ДНСК и каква е неговата роля?

ДНСК е дирекция в рамките на местната администрация, която осъществява надзор и контрол върху строителството в съответния регион или община. Неговата роля е да гарантира спазването на законовите и регулаторни изисквания за строежа и защитата на обществото и околната среда.

Как мога да се свържа с ДНСК и да получа информация?

За контакт с ДНСК обикновено може да се използва телефонен номер или имейл адрес, публикувани на уебсайта на местната администрация. Там също така можете да намерите информация относно работното време, услугите, които предлага ДНСК, и процедурите за подаване на жалби или сигнали.

Какви са изискванията за издаване на разрешителни от ДНСК за строителство?

Изискванията за издаване на разрешителни от ДНСК могат да варират в зависимост от вида на проекта и местоположението му. Обикновено се изисква подаване на планове и документи, които доказват съответствието на строежа с правилата за застрояване, планиране и сигурност.

Какви са санкциите при нарушения на строителните правила, установени от ДНСК?

Санкциите за нарушения на строителните правила могат да включват глоби, издаване на забрани за строеж или използване на сграда, демонтаж на незаконно построени съоръжения и други административни мерки в съответствие със законодателството.

Как мога да проверя за наличие на разрешителни от ДНСК за конкретен строеж или обект?

Можете да проверите за наличие на разрешителни от ДНСК, като се свържете директно с тях или чрез онлайн платформи за публичен достъп до информация за строителството, ако такива са налични във вашия регион. Тези платформи обикновено предоставят информация за издадените разрешителни, текущите проекти и други релевантни данни.

Напиши отзив за Надзорен контрол в строителството – ДНСК

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.