Съобщение от Лантан Инвестмънт ООД - Майт ЕООД

Съобщение от Лантан Инвестмънт ООД

16 апр. 2019

Във връзка с провеждащо се административно производство по изменение на Застроителния и регулационен план на УПИ I, кв.670 по плана на втори микрорайон в град Варна за жилищно строителство, допуснато със Заповед №177 от 25.03.2019г. на Главния архитект на община Варна, се организира обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план, представляващ План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 10135.2557.327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК – гр. Варна с адрес ул. „Ген. Скобелев“ №52, придружен с обемно устройствено проучване за имота, предмет на плана.
Възложителят на проекта за ПУП кани на обсъждането всички заинтересовани граждани и представители на районната и общинска администрации на 09 май 2019г, от 16:00 часа в хотел „Димят“, зала „Панорама 13“.